Kde se nacházíte:   Úvodní stránka » Náhradní plnění

Náhradní plnění – zaměstnávání důchodců a OZP

Dle zákona č.435/2004 o zaměstnanosti poskytujeme našim zákazníkům potvrzení o uplatnění náhradního plnění.

HENIG - security servis, s.r.o.
5. května 797, 470 01 Česká Lípa
IČ: 148 666 84
DIČ: CZ 14866684
Zápis v OR: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 177

Společnost HENIG-security servis s.r.o., jako dodavatel odebraných a zaplacených výrobků, služeb nebo zakázek ve smyslu § 81 zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění potvrzuje, že je zaměstnavatelem zaměstnávajícím více než 50 % zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením a tím splňuje podmínku uvedenou v § 81 odst. 2 písm. b) zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti v platném znění.

 

Odběrem služeb od bezpečnostní agentury HENIG – security servis, s.r.o. si zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci mohou zajistit náhradní plnění pro rok 2012 a splnit tak svou povinnost dle zákona o zaměstnanosti, který se týká zaměstnávání důchodců a občanů se zdravotním pojištěním.

Od 1. ledna 2012 platí novela zákona o zaměstnanosti a změny se týkají i náhradního plnění.
Jste na ně připraveni? My ano!

Podmínky pro poskytování náhradního plnění v roce 2012 byly výrazně omezeny novelou zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, účinnou od 1. 1. 2012. Změny se dotknou spíše nás poskytovatelů, týkají se však i odběratelů náhradního plnění.

Nově byl stanoven limit odpovídající 36ti násobku průměrné mzdy za každého přepočteného zaměstnance se zdravotním postižením. Touto výší je omezena nabídka výrobků a služeb, která může být v rámci náhradního plnění poskytnuta jedním dodavatelem.

Co tyto změny znamenají pro Vás?

Nadále i v roce 2012 Vám rádi zajistíme služby v rámci náhradního plnění, neboť splňujeme všechny zákonem stanovené podmínky pro jeho poskytování. Abyste se vyvarovali odvodu sankcí do státního rozpočtu, doporučujeme věnovat se náhradnímu plnění včas. Rádi Vám poskytneme naše služby a letité zkušenosti s náhradním plněním, ovšem nabídka služeb je omezena novým zákonným limitem. Proto s náhradním plněním v roce 2012 neváhejte! Přihlásíte-li se včas, jsme schopni Vám jej zajistit.

Náhradní plnění 2012

HENIG – security servis, s.r.o. je připraven Vám s náhradním plněním pro rok 2012 pomoci.

Vyberete si z naší nabídky služeb:

  • Vystavíme Vám potvrzení o odběru náhradního plnění a potvrzení o tom, že zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením
  • Tato potvrzení doručíte úřadu práce

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 148, odst. 9

Zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se změněnou pracovní schopností ve výši povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu svých zaměstnanců (dále jen povinný podíl). Povinný podíl u zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci činí 4%.

§18 (1) vyhláška č. 518, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti:

Pro účely plnění povinnosti zaměstnávat osoby se zdravotním postižením podle § 81 odst.2 písmene b) zákona se počet osob ze zdravotním postižením, které si zaměstnavatel může započítat do plnění povinného podílu, vypočte tak, že z celkového objemu plateb, uskutečněných za výrobky, služby nebo zakázky, které zaměstnavatel odebral od jednotlivých právnických nebo fyzických osob uvedených v § 81 odst. 2 písm. b) zákona ve sledovaném kalendářním roce, se odečte daň z přidané hodnoty a výsledná částka se vydělí sedminásobkem průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí sledovaného kalendářního roku, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další informace najdete zde: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, část třetí:
Zaměstnávání důchodců, ZPS, Náhradní plnění

Náhradní plnění podporuje zaměstnávání důchodců a zlepšuje jejich životní podmínky

Osoby se sníženou pracovní schopností mohou působit převážně v ostraze, na vrátnicích a podobně. Naše bezpečnostní agentura pomáhá důchodcům a handicapovaným spoluobčanům tím, že pro ně vytváří pracovní místa. Zaměstnávání důchodců jim dává možnost uplatnění, rozvoje a důstojného života. A Vy můžete čerpat náhradní plnění a značně ušetřit.

V případě zájmu o odběr našich služeb (a o náhradní plnění povinnosti zaměstnávat občany se ZPS, zaměstnávání důchodců a zajištění práce pro ZTP) nás prosím kontaktujte.