Kde se nacházíte:   Úvodní stránka » Bezpečnostní systémy » Elektronická požární signalizace

Co je EPS

EPS je plně automatický systém, jehož úkolem je včasné rozpoznání vznikajícího požáru, přenesení této informace do místa s kvalifikovanou obsluhou a aktivace navazujících protipožárních zařízení. Právě rychlým určením místa vznikajícího požáru a jeho včasným uhašením lze předejít nejen rozsáhlým škodám na majetku, ale především újmám na zdraví a lidských životech.

Systém EPS se skládá z ústředny a požárních hlásičů. Mezi základní typy požárních hlásičů patří tlačítkové hlásiče pro ruční vyhlášení poplachu a automatické hlásiče reagující na projevy provázející vznikající požár (např. kouř, změna teploty, mihotavé světlo plamene).

V  současné době dodáváme tyto druhy EPS:

 • pro komerční a nekomerční objekty
 • pro průmyslové objekty
 • pro objekty s nebezpečím výbuchu
 • EPS dle speciálních požadavků objednatele

Systémy EPS rozdělujeme do dvou podmnožin z hlediska jejich architektury

Konvenční systémy

Jsou vhodné zejména pro méně náročné aplikace s menším počtem koncových prvků. Obvykle bývají 1-24 smyčkové. Hlavní výhodou těchto systémů je jejich cena.

Adresovatelné systémy

Dokáží na jedné průběžné (zpravidla kruhové) smyčce ovládat stovky koncových zařízení s konkrétními adresami. Přitom lze jednotlivé skupiny hlásičů nebo jednotlivé hlásiče samostatně ovládat, nastavovat práh jejich citlivosti a v případě potřeby je vypínat nebo zapínat.

Informace o poplachu je obdobně jako u EZS možno předat na hasičský záchranný sbor, na telefon nebo na tablo obsluhy. Současně lze využít optické nebo zvukové signalizace. Součástí obslužných software obvykle bývají grafická zobrazení střeženého objektu se zákresem jednotlivých hlásičů. Při vyhlášení alarmu se pak obsluha snáze orientuje, ve které části objektu hrozí nebezpečí požáru a může včas provést varování a další nezbytná opatření. Nedílnou součástí stavební projektové dokumentace objektů, zpravidla bývají i projekty EPS. EPS je povinná v budovách, kde se předpokládá větší koncentrace osob. Projekt EPS je nutno nechat schválit reviznímu technikovi. Instalované systémy podléhají ze zákona každoroční revizi. Funkční a zrevidovaný systém EPS je další podmínkou pojišťovacích společností pro pojištění daného objektu.

Jaké hlásiče se obvykle používají?

 • Detektory kouře reagující na kouř vznikajícího požáru
 • Detektory tepla reagující na zvýšení teploty nad prahovou hodnotu
 • Termodiferenciální detektory reagují na prudký nárůst teploty
 • Tlačítka slouží k manuálnímu nahlášení požáru
 • Lineární hlásiče reagují na přerušení infračerveného paprsku kouřem
 • Plamenné hlásiče reagují na charakteristiku plamene
 • Hlásiče do prostředí s nebezpečím výbuchu