Kde se nacházíte:   Úvodní stránka » Bezpečnostní služby » Kontroly nemocných

Kontroly nemocných

Víte jakou míru nemocnosti má váš podnik a kolik z toho je nemocnost oprávněná a kolik podvodná?
Dnem 1. 1. 2009 vstoupil v platnost zákon o nemocenském pojištění.

Umíte si představit, kolik vás podvodná nemocnost může stát?

Proč služba „Kontrola práce neschopných“?

 • V souladu s novelou zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, která vstoupila v platnost 1. 1. 2009, jsme rozšířili naše služby o novou službu - „ Kontrola práce neschopných“ - jedná se kompletní služby spojené s kontrolou vašich dočasně práce neschopných zaměstnanců.
 • Služba navazuje na právní úpravu dle § 192, odst. 6, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, který umožňuje zaměstnavatelům kontrolovat, zda tento zaměstnanec dodržuje v období prvních 14 kalendářních dnů DPN stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce.
 • Nemocnost řadových zaměstnanců se často pohybuje až do výše 10 %. Z toho až 50 % pracovních neschopností, v celorepublikovém měřítku, bývá podvodných.
 • Služba odhalí simulanty a podvodníky ve vaší firmě, čímž vám ušetří nemalé náklady! Pro ostatní zaměstnance slouží jako prevence. Výsledek je jednoznačný – nemalá úspora vašich financí!
 • Služba je účinným preventivním prvkem (nejen psychologickým) proti častému zneužívání pracovní neschopnosti ze strany zaměstnanců.

Proč si nás najmout?

 • Získáváte jistotu nestranné, důsledné a profesionální kontroly.
 • Provádíme expres kontrolu, ještě v den započetí pracovní neschopnosti vašeho zaměstnance.
 • Kontrolujeme vaše práce neschopné zaměstnance o víkendech i svátcích.
 • Snížíme finanční zátěž vaší firmy za vyplácení náhrady mzdy za vaše nemocné zaměstnance.
 • Přenecháte vše na nás a můžete se již soustředit jen na své podnikatelské aktivity.
 • Bez časového prodlení jste informováni o nedodržení stanoveného režimu vašeho dočasně práce neschopného zaměstnance.
 • Ušetříme vám finanční prostředky za zaškolování kompetentních pracovníků.
 • Nestaráte se o náklady za proplácení přesčasových hodin kontrolorů.

Jedinou aktivitou z vaší strany je nahlášení údajů o práci neschopném zaměstnanci (jednoduše e-mailem zašlete „neschopenku“).

Cena za službu – individuálně

 • Ceny služeb jsou smluvní a velmi individuálně odvozené dle složitosti a obtížnosti zakázky. Detektivní činnost je natolik specifická a rozmanitá služba, při které nelze před specifikací konkrétní zakázky zadavatelem určit s naprostou přesností cenovou kategorii služby.
 • Cena se také odvozuje od počtu provedených kontrol nemocných zaměstnanců v rámci jednoho měsíce. Vy si sami určíte počet kontrol, které za Vás provedeme.
 • Služba bude efektivnější, necháte-li provést více namátkových kontrol v rámci jednoho práce neschopného zaměstnance.
 • Je vhodný osobní kontakt pro dohodnutí podmínek smlouvy nebo objednávky.

Veškeré prováděné služby jsou v souladu s platnými zákony České Republiky.

Pracovně-právní podmínky

 • Zákon č. 187/2006 Sb. o nemocenském pojištění , ve znění pozdějších předpisů platný od 1. 1. 2009.
 • Léčebný režim, který stanoví ošetřující lékař při rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti
  • zaměstnanec má povinnost zdržovat se v době dočasné pracovní neschopnosti v místě pobytu uvedeném na dokladu o pracovní neschopnosti a dodržovat dobu povolených vycházek.
  • Povolení vycházek, včetně jejich rozsahu a doby, pokud zdravotní stav pojištěnce a stanovený léčebný režim tyto vycházky nevylučuje. O rozsahu a době povolených vycházek bude rozhodovat ošetřující lékař.

Práceneschopný musí umožnit kontrolu dodržování režimu. Svůj byt je povinen opatřit zvonkem a jmenovkou a uvést platnou adresu pobytu ošetřujícímu lékaři. Nově může zaměstnavatel kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 21 kalendářních dní dočasné pracovní neschopnosti stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, a to pokud jde o povinnost zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Zaměstnavatel může zmocnit k provedení této kontroly i jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Práceneschopní občané jsou povinni prokázat svou totožnost a předložit doklad o pracovní neschopnosti, do kterého pověřený pracovník zaznamená datum a čas kontroly a svůj podpis.

Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení uvedených povinností zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s uvedením skutečností, které znamenaly porušení režimu dočasně práce neschopného pojištěnce. Tento záznam se doručuje zaměstnanci do vlastních rukou a standardním postupem také okresní správě sociálního zabezpečení a ošetřujícímu lékaři. Může dát také příslušné OSSZ podnět ke kontrole důvodnosti trvání dočasné PN a ke kontrole dodržování režimu dočasně práceneschopného pojištěnce. Stejně tak může požadovat od ošetřujícího lékaře informaci o místě pobytu zaměstnance v době dočasné PN a o rozsahu a době povolených vycházek.

Porušil-li zaměstnanec v období prvních 21 kalendářních dní svoje povinnosti zdržovat se v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost porušení těchto povinností náhradu mzdy snížit nebo neposkytnout.