Kde se nacházíte:   Úvodní stránka » Bezpečnostní služby » Fyzická ochrana

Fyzická ochrana

Účelem fyzické ostrahy objektu je zabezpečit pro zákazníka – klienta – ochranu majetku a bezpečnosti osob.

Objednejte si od nás fyzickou ostrahu objektu a získejte 3 měsíce střežení zdarma.

Bezpečnostní analýza objektu

Analýza potřeb zákazníka
Prvním krokem bude realizace vstupního rozhovoru s osobami Zadavatele odpovědnými za danou oblast. V  rámci tohoto vstupního rozhovoru budou pojmenována klíčová očekávání, potřeby a požadavky na společný projekt „Ochrana objektů za použití bezpečnostních opatření".

Definované klíčové potřeby budou následně stanoveny jako cíle projektu, v jejichž rámci bude ochrana objektů poskytována.

Je samozřejmé, že jedním z požadavků a cílů bude dosažení zlepšení stávajícího stavu.

Analýza stávajících procesů a postupů
Provedeme inventuru stávajícího stavu ochrany objektů, tzn. vyhodnotíme bezpečnostní rizika, stanovením množství a významu majetku, hrozbám, kterým je tento vystaven a zranitelnosti vůči těmto možným hrozbám.
Zaměříme se  právě na oblasti, které nejsou z pohledu managementu zcela, či dostatečně funkční a vyžadují  efektivní změnu.

Návrh ochrany objektu jako souboru opatření

Na základě informací získaných v rámci úvodní analýzy zpracujeme návrh použití bezpečnostních opatření, tedy provádění fyzické ostrahy objektů, využívání technických prostředků a režimových opatření při ochraně objektů a tyto definujeme a popíšeme do Instrukcí pro výkon bezpečnostní služby.

Dokument s jednotlivými popisy předložíme k připomínkování a po zapracování připomínek pak ke schválení vedením společnosti. Prioritně vyjdeme ze stávajících procesů a postupů. V případě potřeby navrhneme vylepšení v jednotlivých oblastech a předložíme je k diskusi. V rámci analýzy procesů budeme hledat rizikové oblasti a příležitosti pro zlepšení.

Výstupem bude kompletně zpracovaná dokumentace určení rozsahu, způsobu a podmínek použití bezpečnostních opatření při ochraně objektů tak, aby plnila požadavky zadavatele definované v předchozích kapitolách a splňovala veškeré nároky na moderní ochranu majetku.
Reflektujeme potřeby a možnosti klienta a použitá bezpečnostní opatření jim přizpůsobujeme.

Realizace bezpečnostních služeb v praxi

Školení pracovníků

Předmětem školení bude navržený systém ochrany objektů, seznámení s povinnostmi jednotlivých pracovníků v souladu s požadavky systému, školení  PO a BOZP a školení k obsluze všech technických prostředků instalovaných na projektu.

Fyzická ostraha objektu

Zajistíme fyzickou ostrahu objektů, ve stanovenou denní i noční dobu, se stanovenou frekvencí a trasou obchůzek,  vlastními, vyškolenými, uniformovanými pracovníky:

 • občan ČR;
 • minimální věk 21 let;
 • způsobilost k právním úkonů;
 • čistý výpis z trestního rejstříku;
 • posudek lékaře o zdravotní způsobilosti;
 • profesní výcvik v oboru pracovník ochrany objektu.

Technické prostředky

Profesionální tým pracovníků bude v maximální míře schopen využívat stávající i budoucí, moderní technické prostředky:

 • mechanické zábranné prostředky,
 • elektrické zámkové zařízení a systémy pro zabezpečení vstupů a prokazování oprávněnosti ke vstupu
 • elektrické zabezpečovací signalizace a tísňové hlásiče,
 • speciální televizní systémy pro snímání a přenos pohybu osob a vozidel,
 • elektrické požární signalizace,
 • detektory látek a kovů.

Režimová opatření

Přijatá režimová opatření musí vycházet ze stávajících procesů a postupů, které budeme účinně aktualizovat a modernizovat:

 • režim vstupu a výstupu osob a vjezdu a výjezdu vozidel,
 • režim pohybu osob a vozidel,
 • režim manipulace s klíči,
 • režim recepce,
 • režim požární prevence.

Spolupráce s PČR, HZS, ZZS

V rámci realizace projektu, v případech, že ve chráněných objektech vznikne mimořádná událost (provozní havárie, výbuch, požár, živelná pohroma, velký únik PHM nebo chemických látek, krádež velkého množství materiálu, napadení objektu s následným zadržením pachatele trestní činnosti, fyzické napadení strážného při výkonu ostrahy, atd.) aktivně spolupracujeme s uvedenými institucemi.

Kontrola a údržba bezpečnostních služeb

Kontrolní činnost
V průběhu realizace projektu budeme provádět u jednotlivých bezpečnostních služeb potřebné interní audity. Jejich výstupem budou zprávy, na jejichž základě bude provedena realizace jednotlivých nápravných případně preventivních opatření, které zajistíme po konzultaci se Zadavatelem:

 • provedení pravidelných (1x měsíčně) i mimořádných auditů,
 • vyhotovení zpráv z těchto auditů, včetně návrhu doporučení pro zlepšení systému nebo zjištění neshod,
 • průběžná metodická kontrola pracovníků,
 • stálá kontrola pracovníků využitím kontrolního obchůzkového systému.

Požadavky na součinnost
Projekt bude vyžadovat součinnost na straně Zadavatele. Tuto předpokládáme v následujícím rozsahu:

 • poskytnutí interview řídícími pracovníky, jako podklad pro zpracování dokumentace,
 • připomínkování a schválení dokumentace,
 • stanovení odpovědné osoby k předávání úkolů nad rámec zpracované dokumentace,

vzájemná komunikace, konzultace a výměna nezbytných informací a hodnocení situace s cílem realizovat zdokonalení použití bezpečnostních opatření.